Foreningsvedtægter for Gug Gymnastikforening

 

§ 1 NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er Gug Gymnastikforening. Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 19. December 1967.
 
§2 FORMÅL
Foreningens formål er, gennem udøvelse af gymnastik og andre aktiviteter der udspringer heraf samt andet kulturelt virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.
Foreningen ønsker desuden igennem et åbent og alternativt sportsmiljø at medvirke aktivt til at fremme social integration.
 
§3 TILHØRSFORHOLD
Foreningen er tilsluttet DGI, SIFA samt specialforbund under Danmarks Idrætsforbund, og er dermed undergivet disse organisationers vedtægter.
 
§4 MEDLEMSKAB OG EKSKLUSION
1.       Som aktive medlemmer kan alle optages, der vedkender sig disse vedtægter. Passive medlemmer kan optages. Forældre får stemmeret og valgbarhed, når de har børn under 18 år, der er aktive medlemmer i foreningen.
2.       Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når der findes grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.
 
§5 ARBEJDSOMRÅDE
Foreningen kan tage de aktiviteter på programmet, som ledelsen vurderer, der er behov for i henhold til §2.
 
§6 LEDELSE
Foreningens daglige drift varetages af en formand, en aktivitetsformand og en økonomiformand, der udgør ledelsen. Der skal desuden vælges to suppleanter til ledelsen.
Formanden og aktivitetsformanden er på valg i lige år og økonomiformanden i ulige år.
De to suppleanter er ligeledes til valg i forskudte år.
Formandsposten og den ene suppleant er til valg efter foreningens første eksisterende år.
Hvis der sker frafald i ledelsen, skal en af de to suppleanter træde ind. Ledelsen finder selv en afløser, som kan varetage denne suppleantpost indtil næste generalforsamling.
På generalforsamlingen vælges desuden to revisorer. Revisorerne er på valg skiftevis hvert andet år.
Valgbar til ledelsen er ethvert medlem, der er fyldt 18 år. Forældre der vælges på dette grundlag, bliver med valget automatisk medlem af foreningen.
Trænere, ledere og udvalgsmedlemmer er alle medlemmer af foreningen.
 
§7 UNDERUDVALG
Ledelsen kan tage initiativ til at nedsætte udvalg, og har ret til at udpege medlemmer til disse udvalg.
Udvalgene består af 3-5 personer.
Udvalgene er budgetansvarlige, men har ingen økonomisk kompetence, udover det af ledelsen godkendte budget. Udvalgene har pligt til at holde ledelsen orienteret om arbejdet i udvalgene i for af deltagelse i eventuelle ledelsesmøder.
 
§8 KONTINGENT
Foreningens kontingent fastsættes af ledelsen i samarbejde med eventuelle udvalg.
 
§9 MEDLEMSFORHOLD
Foreningens medlemmer og ledelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser og kan ikke gøres ansvarlige for ulykker, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue.
Foreningens medlemmer har ikke nogle økonomisk forpligtelser over for foreningen udover kontingentforpligtelsen.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
 
§10 GENERALFORSAMLING
1.       Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i september/oktober måned. Generalforsamlingen bekendtgøres senest med en måneds varsel på foreningens hjemmeside.
2.       Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelsen.
3.       På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen af fremmødte), dog kræves til udelukkelse af et medlem samt ved ændring af vedtægter mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.
4.       Alle personvalg skal foregå ved skriftligt valg.
5.       Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
 
§ 11 DAGSORDEN
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1.       Valg af dirigent.
2.       Aflæggelse af ledelsens beretning og vision for fremtiden ved formanden. 
3.       Forelæggelse af de reviderede regnskaber.
4.       Behandling af forslag.
5.       Valg af ledelsesmedlemmer og suppleanter.
6.       Valg af revisorer.
7.       Eventuelt.
 
§12 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når formanden eller flertallet af ledelsen finder det fornødent, samt når mindst 50 af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at kravet herom er modtaget og den skal indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.
 
§13 ANSVAR
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, af den samlede ledelse.
 
§14 LEDELSENS BESLUTNINGSDYGTIGHED
Ledelsen er beslutningsdygtig, når de tre medlemmer af ledelsen er til stede. Beslutningsreferat tages og lægges efter mødet på foreningens hjemmeside.
 
§15 REGNSKABSÅR
Foreningens regnskabsår følger gymnastikkens sæson og opgøres fra d. 1/8 - 31/7
Økonomiformanden er ansvarlig for foreningens regnskab.
Revision foretages mindst en gang årligt. Regnskabet fremlægges i revideret stand på generalforsamlingen.
 
§16 OPLØSNING
1.       Foreningen kan kun opløses når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede aktive medlemmer i to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.
2.       Foreningens formue tilfalder ved opløsning SIFA, som således også varetager fordelingen af eventuelle midler.
 
Således vedtaget den 13. august 2015

 

 

 

Gug Gymnastikforening | Solhøjsvej 2 | 9210 Aalborg SØ | CVR nr. 26885787